KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

Mã số: 8340401

Ban hành kèm theo Quyết định số 88 /QĐ-ĐHTĐ, ngày 15 tháng 7 năm 2021

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý kinh tế hướng đến những mục tiêu cơ bản sau:

– Về kiến thức: Học viên được cung cấp các kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động quản lý kinh tế để phân tích, đánh giá tổng hợp các tác động của quản lý kinh tế. Đặc biệt là phải hiểu rõ các nguyên tắc quản lý kinh tế, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh từ đó đề xuất những phương hướng, chiến lược đúng đắn, mang lại chính sách giải quyết vấn đề hiệu quả hạn chế những rủi ro cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế.

– Về năng lực đầu ra: Học viện sẽ được cung cấp các kỹ năng cần thiết về ngành Quản lý kinh tế như: Kỹ năng lãnh đạo và hoạch định chiến lược; Kỹ năng tư duy, phản biện về quy hoạch, chính sách; Kỹ năng vận dụng các công cụ thống kê, các kỹ thuật phân tích định lượng của ngành kinh tế và quản lý công vào hoạt động thực tiễn để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn quản lý;….

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tổng số tín chỉ tích lũy: 60 tín chỉ, trong đó:

– Khối kiến thức chung: 6 tín chỉ

– Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 45 tín chỉ 

+ Bắt buộc: 24 tín chỉ

+ Tự chọn:  21 tín chỉ

– Luận văn: 9 tín chỉ

Chi tiết khung chương trình đào tạo: TẠI ĐÂY

>> Học viên quan tâm đến chương trình Thạc sĩ vui lòng gửi thông tin tư vấn chi tiết tại: ĐĂNG KÝ TƯ VẤN!