KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH: QUẢN LÝ CÔNG

Mã số: 8340403

Ban hành kèm theo Quyết định số 97 /QĐ-ĐHTĐ, ngày 27 tháng 7 năm 2021

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Quản lý công hướng đến những mục tiêu cơ bản sau:

– Về kiến thức: Học viên được trang bị những kiến thức chuyên sâu về quản lý và lãnh đạo gắn liền với khu vực công; nhận thức đúng đắn và nhất quán về sự khác biệt môi trường, đối tượng trong khu vực công và phi lợi nhuận so với khu vực tư. Học viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng để có đủ năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề chính sách công, từ đó đề xuất lựa chọn những chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn.

– Về năng lực đầu ra: Học viên có khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức và kỹ năng đã được trang bị để giải quyết các tình huống quản lý khác nhau; có khả năng giao tiếp, xác định nhu cầu của người dân – khách hàng, xử lý xung đột, quản lý sự thay đổi, đồng thời động viên, lãnh đạo dẫn dắt các cá nhân hướng vào mục tiêu của tổ chức. Ngoài ra, học viên cần nắm vững kỹ năng quản lý đàm phán và truyền thông vì vai trò ngày càng quan trọng của nó trong môi trường quản lý công “mới”.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tổng số tín chỉ tích lũy: 60 tín chỉ, trong đó:

– Khối kiến thức chung: 10 tín chỉ

– Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 38 tín chỉ 

+ Bắt buộc: 20 tín chỉ

+ Tự chọn:  18 tín chỉ

– Thực tập: 6 tín chỉ

– Luận văn: 6 tín chỉ

Chi tiết khung chương trình đào tạo: TẠI ĐÂY

 >> Học viên quan tâm đến chương trình Thạc sĩ vui lòng gửi thông tin tư vấn chi tiết tại: ĐĂNG KÝ TƯ VẤN